Algemene voorwaarden

BonYoga Experience hanteert een aantal algemene voorwaarden, om de lessen en organisatie in goede banen te leiden, zowel naar de beheerders toe van het resort, als naar de deelnemer, voor eigen veiligheid en gezondheid:

Door deel te nemen aan de lessen ga je ermee akkoord BonYoga Experience niet aansprakelijk te stellen voor eventueel opgelopen blessures tijdens of als gevolg van een van de lessen;

Begrippen

1. Aanvullende Voorwaarden: de aanvullende algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de door BonYoga georganiseerde Workshops & Retreats

2. Algemene Voorwaarden: deze door BonYoga gehanteerde algemene voorwaarden, welke zijn gepubliceerd op de website van BonYoga, www.bonyoga-experience.com.

3. Bijzondere voorwaarden: de bijzondere algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de door BonYoga georganiseerde Workshops & Retreats.

4. Deelnemer: degene die een yoga workshop volgt c.q. wenst te volgen bij BonYoga.

5. Deposit: 50% van de retreat prijs, welke als aanbetaling voor deelname aan de Retreat geldt.

6. BonYoga: BonYoga Experience is gevestigd te (3241 SL) Middelharnis aan de Sluuslaan 36 en is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 58287485

7. Losse Les: een éénmalige door een Student te betalen en te volgen yoga les bij BonYoga, anders dan op basis van een

8. Prijs: de totale prijs van de Retreat, inclusief de Deposit.

9. Privé Les: een privé yoga les bij BonYoga, waarvoor de Student van te voren een afspraak moet maken.

10. Retreat: een door BonYoga georganiseerde yoga retreat.

11. Retreat Deelnemer: degene die een door BonYoga georganiseerde yoga retreat volgt c.q. wenst te volgen.

12. Student: degene die (privé) yoga les(sen) volgt c.q. wenst te volgen bij BonYoga.

13. Website: de website van BonYoga: www.bonyoga-experience.com

14. Workshop: een bij BonYoga te geven of gegeven yoga workshop

Toepasselijkheid

1. De Algemene Voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle Boekingen en Reserveringen. Door deelname aan een yoga les en/of Retreat verklaart de Student zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

2. BonYoga kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de Website. BonYoga zal eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden vooraf per e-mail aankondigen.

Betaling en Prijswijziging

1 Een Boeking en/of Reservering, Losse en Privé Les moet voorafgaand aan de te volgen yoga les of Retreat betaald worden. Betaling kan worden gedaan via bankoverschrijving, in contanten of, indien beschikbaar, via PIN.

2 BonYoga behoudt zich het recht voor de prijzen van de verschillende Retreats, Workshops, Losse en Privé Les, te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd door middel van vermelding op de Website, en/of per e-mail.

Huisregels

1. Alle Studenten moeten altijd de volgende huisregels van BonYoga volgen:

- Kom fris naar de yoga les. Het gebruik van (geurloze) deodorant wordt zeer op prijs gesteld. In verband met mogelijke allergieën van andere Studenten, wordt iedereen verzocht geen parfum, aromatherapie olie of andere geuren te dragen, en geen spray deodorant in de kleedkamers te gebruiken.

- Draag schone yoga kleding tijdens de yoga lessen, waar je makkelijk in kunt bewegen.  

- Wij adviseren niet later dan 2 uur voor de yoga les te eten en in ieder geval geen yoga op een volle maag te beoefenen.

- Geen schoenen in de yoga studio of op de desbetreffende locatie

- BonYoga stelt yoga matten ter beschikking voor gebruik tijdens de yoga les. De yoga mat dient na gebruik altijd schoongemaakt en opgeruimd te worden door de Student die daarvan gebruik heeft gemaakt.

- Om iedereen optimale (innerlijke) rust te gunnen, worden Studenten verzocht voor, tijdens en na de yoga les niet te praten in de yoga studio en in de andere ruimten zachtjes te praten.

- De (lichamelijke) integriteit van Studenten dient altijd gerespecteerd te worden. Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag wordt door BonYoga Yoga niet getolereerd.

- Tijdens de les draag je soepele kleding, en heb je de benodigdheden mee voor een ontspannen en warme meditatie aan het eind van de les (e.g. sokken, dekentje, kussentje);

 

2. BonYoga behoudt zich het recht voor Studenten die naar haar mening de huisregels, de toegang tot BonYoga te ontzeggen en het Lidmaatschap van de betreffende Student te beëindigen zonder terugbetaling van eventueel reeds betaald lidmaatschapsgeld.

Lesrooster

1. BonYoga behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd door middel van vermelding op de Website en/of per e-mail.

2. BonYoga behoudt zich het recht voor om een geplande yoga les te annuleren, dan wel de op het lesrooster genoemde yoga docent te wijzigen, als gevolg van overmacht. In dat geval vindt geen restitutie van lidmaatschapsgeld plaats.

3. BonYoga is vrijwel altijd open, maar behoudt zich het recht om op feestdagen de deuren te sluiten.

 

Aansprakelijkheid

1 BonYoga aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel, verlies of schade verband houdende met het volgen van yoga les(sen) bij BonYoga.

2. BonYoga werkt alleen met gecertificeerde yoga docenten en zorgt altijd voor yoga lessen van hoge kwaliteit. Toch bestaat er altijd de kans een blessure op te lopen tijdens een yoga les. Door deelname aan een yoga les bij BonYoga, aanvaardt de Student dit risico op een blessure. BonYoga biedt de volgende richtlijnen om het risico op een blessure te verminderen:

- Consulteer een arts voordat je met yoga lessen begint indien je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.

- Indien je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, laat dit dan altijd aan de betreffende yoga docent weten voordat je aan de yoga les begint.

- Luister naar en volg de instructies van de betreffende yoga docent.

- Voer de yoga oefeningen zorgvuldig uit en luister naar je lichamelijke beperkingen.

- Voer geen yoga oefeningen uit die pijnlijk zijn.

- Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.

- Voer tijdens de menstruatie geen omgekeerde houdingen uit.

Persoonsgegevens

1. BonYoga verzamelt persoonsgegevens van de Studenten voor het bijhouden van haar ledenbestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. BonYoga gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

2. BonYoga gebruikt de in dit artikel genoemde persoonsgegevens ook om de Studenten op de hoogte te brengen van activiteiten van BonYoga en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster. Indien de Student geen prijsstelt op het ontvangen van communicatie van BonYoga, kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan: info@bonyoga-experience.com. De Student is er van op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten van BonYoga gebruik kan worden gemaakt.

3. BonYoga geeft de persoonsgegevens van de Studenten nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.

Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

1. Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Eventuele geschillen verband houdende met de Algemene Voorwaarden, een Lidmaatschap, Retreat, dan wel het volgen van (privé) yoga les(sen) bij BonYoga zullen bij uitsluiting worden beslecht door een erkende mediator in Rotterdam.

Toepasselijkheid Aanvullende Voorwaarden

1. Deze Aanvullende Voorwaarden gelden in aanvulling op de Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden maken integraal onderdeel uit van deze Aanvullende Voorwaarden. Door deelname aan een Workshop of Retreat verklaart de Deelnemer c.q. Retreat Deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van de Algemene en de Aanvullende Voorwaarden.

Deelname Workshop c.q. Retreat en Inschrijfgeld

1 Een Deelnemer c.q. Retreat Deelnemer kan deelnemen aan een Workshop c.q. Retreat nadat deze zich vooraf bij BonYoga daarvoor heeft ingeschreven en het inschrijfgeld c.q. de Prijs heeft betaald. Inschrijving kan per e-mail aan info@bonyoga-experience.com. Een plaats in de Workshop c.q. Retreat is gegarandeerd nadat BonYoga betaling van het inschrijfgeld c.q. de Deposit heeft ontvangen.

2. Voor sommige Workshop en Retreats geldt een zogeheten “Early bird” tarief. Dit gereduceerde tarief is geldig tot de op de Website genoemde datum. Na deze datum geldt, zonder uitzondering, het, eveneens op de Website genoemde, normale tarief.

Betaling

1. Voor deelname aan een Workshop c.q. Retreat moet voorafgaand aan de te volgen Workshop c.q. Retreat betaald worden. Betaling kan worden gedaan via bankoverschrijving, in contanten of, idien beschikbaar, via PIN.

3. Bij deelname aan een Retreat dient de Deposit uiterlijk 60 dagen voor de geplande Retreat te worden voldaan. Het resterende bedrag dient uiterlijk 30 dagen voor de geplande Retreat te worden voldaan.

Annulering deelname Workshop

1. Tot een (1) maand voor de geplande Workshop datum kan de Deelnemer zijn inschrijving kosteloos annuleren. Dit kan per e-mail aan info@bonyoga-experience.com.

2. Tot 7 dagen voor de geplande Workshop kan de Deelnemer zijn inschrijving annuleren, in welk geval het inschrijfgeld wordt terugbetaald onder inhouding van € 25,- administratiegeld.

3. Indien de Deelnemer zijn inschrijving binnen 7 dagen voor een geplande Workshop annuleert, wordt geen inschrijfgeld terugbetaald. 

Annulering deelname Retreat / annulering Retreat

1. Annulering van deelname aan de geplande Retreat kan slechts schriftelijk gedaan worden. Dit kan per e-mail aan info@bonyoga-experience.com.

2. Tot 60 dagen voor de geplande Retreat kan de Retreat Deelnemer zijn inschrijving kosteloos annuleren.

3. Binnen 60 dagen voor de geplande Retreat kan de Retreat Deelnemer zijn inschrijving annuleren, in welk geval 50% van de Prijs in rekening wordt gebracht. 

4. Indien de Retreat Deelnemer zijn inschrijving annuleert binnen 7 dagen voor aanvang van de Retreat, wordt de reeds betaalde Prijs niet terugbetaald. 

5. Indien de Retreat Deelnemer ter plaatse, om welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan de Retreat, wordt de reeds betaalde Prijs niet terugbetaald.

6. BonYoga behoudt zich het recht voor de Retreat te annuleren wegens onvoldoende deelnemers. In dat geval wordt de door de Deelnemers reeds (gedeeltelijk) betaalde Prijs terugbetaald.

Workshop rooster

1. Het geldende Workshop rooster staat altijd op de Website. BonYoga behoudt zich het recht voor het rooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd door middel van posters in de ruimten van BonYoga, vermelding op de Website en/of per e-mail.

2. BonYoga behoudt zich het recht voor om een geplande Workshop te annuleren, als gevolg 

 

Zowel positieve als negatieve feedback mag je bij voorkeur mondeling na afloop van de les of schiftelijk kenbaar maken, contactgegevens staan op deze website;